Uitspraak rechtbank Den Bosch 19 november 2015


De Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw is samen met IVN Groene Zoom, Namiro, Stichting de Brabantse Wal en Benegora in beroep gegaan bij de rechtbank in Den Bosch, die uitspraak deed op 19 november 2015. Ook de gemeente Bergen op Zoom tekende beroep aan bij de rechtbank. De provincie Noord-Brabant verleende eerder toestemming voor uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie BioMoer in Moerstraten, maar de rechter heeft deze vergunning vernietigd. Het gaat om een uitbreiding van 25.000 ton naar 50.000 ton te vergisten materiaal, waarvan 50% mest moet zijn en 50% co-producten. Het grootste gedeelte van de grondstoffen moet aan-en afgevoerd worden naar en van het bedrijf, dat al vooruitlopend op de vergunningaanvraag met bouwen was begonnen in 2011. Daarop werd handhaving gezet.
 
BioMoer ligt in het buitengebied op de grens van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. Het ligt in de Groenblauwe mantel, dichtbij omringd door EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Het bedrijf mocht van de gemeente Roosendaal en de provincie uitbreiden. Volgens de rechtbank heeft Gedeputeerde Staten de vergunning niet op de juiste manier afgegeven. De uitbreiding van BioMoer ligt voornamelijk op grondgebied van Bergen op Zoom. De provincie had daarom niet aan de gemeenteraad van Roosendaal, maar Bergen op Zoom om goedkeuring moeten vragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Er is een zogenaamde VVGB nodig van de gemeente Bergen op Zoom (Verklaring Van Geen Bedenkingen). Ook is er destijds bij het verlenen van de vergunning nagelaten om rekening te houden met allerlei technieken m.b.t. afvalbehandeling. Zo is onvoldoende onderzocht of er sterk geurende producten in het co-vergistingsproces worden toegepast. Het bedrijf wil stoffen van de co-productenlijst van de categorieën A t/m G gebruiken en doet dat in de praktijk al. De gehele uitspraak behelst nog meer zaken, maar die zullen te zijner tijd ongetwijfeld nog nader worden bekeken. Zo is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.
 
Belangrijk is volgens de natuurorganisaties en de gemeente Bergen op Zoom dat de gewenste uitbreiding niet komt in een gebied waar bijzondere waarden voor gelden en rustige recreatie een groot goed is en waar qua beleid op ingezet is. De verkeersafwikkeling is ook niet passend. Het gebied (de omgeving) is niet ingericht op groot, zwaar en veel vrachtverkeer. Het betreft veelal smalle landelijke wegen.
 
Een grote gasinstallatie is derhalve een slecht idee. Uitbreiding op uitbreiding draagt niet positief bij aan dit specifieke gebied. Niet voor niets raadt het RIVM aan dit soort bedrijven op een industrieterrein te ontwikkelen. Daarnaast is co-vergisting een achterhaald concept en blijft alleen in leven dankzij miljoenen aan subsidies. Dergelijk installaties zijn niet de oplossing van het mestprobleem (wat eigenlijk een nutriëntenprobleem is), maar zorgen eerder dat het in stand blijft of verergerd wordt.