Het Gebied: Halsters Laag.


Ten noordoosten van Bergen op Zoom en ten zuiden van Steenbergen liggen de natuurgebieden Oudland en het Halstersch Laag.
De natuurgebieden liggen op de overgang van de hogere dekzandgronden naar de zeekleipolders. Beide gebieden maken onderdeel uit van de West-Brabantse waterlinie en zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparels.
Het doel van een Natte Natuurparel is het behouden en herstellen van de kwetsbare natuur welke afhankelijk is van water. Het is een gebied met bijzondere ecologische waarden waar voldoende schoon grond- en oppervlaktewater de basis voor vormen. Natte Natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 

Phegeavlinder aan de rand van ‘t Laag
In 2009 is in opdracht van Staatsbosbeheer de bovenlaag van voedselrijke grond afgegraven om zo oorspronkelijke begroeiing terug te krijgen in dit gebied. Juist bepaalde plantensoorten gedijen goed op arme grond. Kwelwater kreeg door het afgraven de kans om blijvend de basis te vormen voor de vernatting.
Het Halsters Laag is een laaggelegen gebied. Met name natte graslanden, allerlei bosjes en poelen zijn kenmerkend voor deze omgeving.
Dit gebied werd vroeger gebruikt als inundatiegebied. Dit is een gebied dat van oorsprong dient ter verdediging van een stad, dorp of ander object en soms ook om een vijand te verdrijven. Doorgaans ligt een inundatiegebied laag, zodat het snel kan vollopen met grondwater, rivierwater of anderszins. Het Halsters Laag werd dus ook gebruikt ter verdediging van de vestingstad Bergen op Zoom.
Voor meer informatie m.b.t. inundatiegebieden kunt u eens kijken op de
volgende website: Westbrabantse Waterlinie.