In 2013 heeft de Stichting de raadsleden van Roosendaal
onderstaande brief geschreven.


Roosendaal, 12 september 2013

Geachte raadsleden van de gemeente Roosendaal,
 

Zoals bij u bekend ligt binnen de doelstelling van de Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw o.a. het beschermen van het leefmilieu voor de inwoners van dit gebied.
De ontwikkelingen die nu gaande zijn in Moerstraten met betrekking tot vergunningverlening en bouwen van grote varkensstallen baren de stichting ernstige zorgen.
 
Informatievoorziening
De manier van informatie voorziening aan de inwoners is absoluut ontoereikend geweest.
We kunnen gevoeglijk aannemen dat de gemiddelde burger niet een nieuw bestemmingsplan uitspit. Als er daadwerkelijk grote veranderingen, zoals het toekennen van IV bestemmingen bij een nieuw bestemmingsplan aan bod komen, dient de bevolking daar actief over geïnformeerd te worden.
Gesteld kan worden dat de burger vaak geen idee heeft wat een IV bestemming inhoudt, tot het moment dat men hiermee geconfronteerd wordt.
De publicatie als zijnde “vergroting stallen” is zelfs misleidend. Het gaat hier om het verbouwen van ruimtes waar al gauw 5000 varkens gehouden worden!
Hoe kan het toch dat, zeker gezien het gegeven dat de Provincie Noord-Brabant geen nieuwe initiatieven wil, er hier door gegoochel met regels van alles verandert, ten nadele van de inwoners en het gebied. De reeds bestaande veehouderijen krijgen een dermate ander karakter dat we gerust kunnen stellen dat de nieuwe situatie niet vergelijkbaar is met de oude, alleen al kijkend naar de aantallen dieren per bestemming en het aantal IV bestemmingen bij elkaar opgeteld gelegen binnen een korte afstand van elkaar.
Als voor de Moerstraatseweg 34 vergunning wordt verleend, schept dit precedenten voor de toekomst, immers de overige percelen met IV bestemming zullen sterk in waarde stijgen en de volgende aanvragen zullen niet uitblijven en geweigerd kunnen worden.
Iedere IV bestemming mag een bepaald maximum hebben aan varkens opdat het geen megastal wordt, maar alle IV bestemmingen die dicht bij elkaar liggen maakt het wel degelijk gelijk aan megastallen. In het geval van Moerstraten kunnen er zo 25.000 varkens vlak bij elkaar “gehuisvest” worden. Dé nieuwe manier om tot wederom grotere varkenshouderij te komen.
Door het buitengebied van Roosendaal, in dit geval Moerstraten, kan gerust een dik kruis getekend worden op de kaart: in de uitverkoop gedaan voor de vleesindustrie.
 
Oost-Brabant
Moerstraten staat als geval niet op zich alleen, er is in Brabant iets groters aan de gang.
Intensieve Veehouderij, vooral geconcentreerd in Oost-Brabant is zich nu, met behulp van allerlei bureaus die exact de mazen van de wet opzoeken, aan het verplaatsen naar West-Brabant. De inwoners van dergelijke gebieden in Oost-Brabant kampen met veel problemen, zoals gezondheidsproblemen en verminderde kwaliteit van leven.
Het is duidelijk dat rondom intensieve veehouderij vaak geurhinder optreedt. Recent bestudeerden Duitse onderzoekers de longfunctie bij omwonenden en vonden dat deze was verlaagd.
Voor meer informatie zie: www.knakdeworst.nl
Met betrekking tot de problematiek die zich voordoet in Oost-Brabant is het bekijken van een eerdere aflevering bij Uitzending Gemist van het programma Zembla de moeite waard. Deze gaat over megastallen. Bijgevoegde link brengt u naar die aflevering:
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2011/afleveringen/19-03-2011
 
BioMoer
Zoals bij u bekend heeft de stichting grote bezwaren geuit tegen de gewenste uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie (tevens mestverwerking) van de firma BioMoer aan de Luienhoekweg 3 te Moerstraten, naast het Halsters Laag gelegen.
Ook in geval van BioMoer is destijds de omgeving onvolledig geïnformeerd. Hoe is het toch mogelijk dat dit steeds gebeurt?
Als een van de tegenargumenten voor de uitbreiding gaf de stichting eerder aan dat het daarin meegaan, dus uitbreiden van nota bene al 25.000 ton naar 50.000 ton te vergisten materiaal van BioMoer, de opmaat naar meer en meer is.
De veehouderijen willen graag van hun mest af. Hoe meer veehouderijen, hoe meer mest. Hoe meer mest hoe meer het zogenaamde legitieme argument van de noodzaak voor meer (co-)vergisters en mestverwerkers. Het een trekt het ander aan. Moet West-Brabant ook kapot?
Dit is al een gegeven in Oost-Brabant waar ook enorm veel zaken lopen tegen de uitbreidingen van allerlei mestverwerkers en co-vergisters. Deze draaien niet alleen op mest, maar ook op co-producten. In tegenstelling wat steeds door de eigenaren van die bedrijven naar buiten wordt gecommuniceerd bestaan die co-producten niet alleen uit reststromen: er moet goed landbouwareaal worden gebruikt om mais, soja of andere hoog energetische producten speciaal te telen die de vergisters nodig hebben. Daar is zelfs heel veel van nodig. Het is een zwaar gesubsidieerd en geen groen concept. Zie ook het programma Reporter, “Biogas, de beerput” d.d. 16 november 2012 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1304896
 
Nota bene: Ook mogen binnen het nieuwe bestemmingsplan bij ieder IV bedrijf, mestvergisters met de grootte van 25.000 ton geplaatst worden. Tevens kan een verdere uitbreiding voor het houden van nog meer varkens worden voorzien.
Ziet u de opmaat naar meer en meer?
 
Politiek
De stichting is bijzonder blij te lezen dat sommige politieke partijen in Roosendaal beseffen dat wat er in Moerstraten gebeurt absoluut zeer ernstig is, al is het eerder helaas aan de aandacht ontsnapt. Wel erg jammer dat er ook een partij is die de verontruste bewoners van Moerstraten niet de kans heeft gegeven met hen in gesprek te gaan.
 
Wij doen wederom een dringend beroep op u om álles te doen wat nog binnen uw vermogen ligt om deze ontwikkeling te stoppen, waarvoor bij voorbaat onze dank.
 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw.
Bestuur:
Anneke Franken, Conny van Kouteren, Margot Avenarius.