PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)


Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. De Brabantse Wal is zo‘n Natura 2000-gebied. Het doel van de PAS is om economische ontwikkeling samen te laten gaan met het realiseren van de doelen voor Natura 2000. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) proberen overheden en maatschappelijke partners om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Van 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage en kan er zienswijze op gegeven worden.
 
Er zijn wat de Stichting betreft wel enige kritische opmerkingen te maken met betrekking tot deze PAS, want juist het omlaag brengen van de stikstofuitstoot is niet vanzelfsprekend en ziet er op papier toch vaak mooier uit dan feitelijk het geval is.
Daarvoor is het belangrijk dat organisaties die staan voor de natuur ook hun visie op de PAS geven.
Er zijn heel veel belangen mee gemoeid bij economische ontwikkelingen, soms tegenstrijdige, en het is vanzelfsprekend van belang dat er goed gekeken wordt naar alle mogelijke effecten daarvan op de omgeving. Als deels nieuwe activiteiten worden toegestaan die de stikstofuitstoot verhogen, moeten daar aan de andere kant herstelmaatregelen tegenover staan die de stikstofuitstoot op gevoelige habitattypen weer vermindert. Maar is er dan sprake van stikstofuitstoot vermindering en zo ja, hoeveel is deze dan concreet? Om zorg te dragen dat ook de natuur een stem krijgt hoopt de Stichting een positieve bijdrage te leveren via een zienswijze op de PAS.