Fietspad door het Halsters LaagOp 23 augustus 2019 heeft de gemeente Bergen op Zoom vergunning verleend voor het aanleggen van een fietspad door dit gebied. Het zou de verbinding moeten vormen tussen Fort de Roovere en Steenbergen wat al onmogelijk is door de kruising met de A4.

Om een aantal redenen is de Stichting, evenals een aantal omwonenden, tegen dit plan zoals het vergund is. Op 2 oktober 2019 is dan ook een bezwaarschrift ingediend.

Een korte samenvatting van de ingediende bezwaren: De aanleg voldoet niet aan de criteria vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied Noord. Hierin staat o.a. dat er geen blijvende aantasting mag plaatsvinden van de natuurwaarden.

--Het pad gaat de Ligne volgen waardoor een aanzienlijke strook van het Broeksbos moet worden gerooid.
--Het pad zal niet uitgevoerd worden met bioblokken zoals was geadviseerd maar er wordt een BSG-pad aangelegd.
BSG bestaat uit diverse afvalstromen, o.a. afval van Tata Steel uit IJmuiden. Hierin zitten diverse stoffen die in potentie kankerverwekkend zijn.
Op diverse plaatsen waar een BSG-pad is aangelegd is sprake van gezondheidsproblemen bij mens en dier.
Het volledige bezwaarschrift kunt u hier inzien.
 
Ook enkele omwonenden hebben een bezwaarschrift ingediend.

Op 2 december is er een mondelinge behandeling geweest van de bezwaarschriften voor de hoorcommissie. De Stichting heeft de conclusie vanuit die commissie niet meer vernomen, omdat de gemeente op 21 februari de vergunning heeft ingetrokken.

Zij is tot het inzicht gekomen dat de vergunning niet verleend had mogen worden om de volgende redenen:
Het pad is in strijd met het bestemmingsplan en de vergunning van Natuurbeheer ontbreekt. Natuurbeheer eist dat er eerst een reptielenonderzoek zal worden gedaan. In dit gebied leeft o.a. de zwaar beschermde rugstreeppad. Dit onderzoek zal een jaar duren.

Te zijner tijd zal een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend, Waarop zal worden besloten met de juiste afwijkingsbevoegdheid en daarop van toepassing zijnde voorbereidingsprocedure (aldus gemeente Bergen op Zoom).

De Stichting wacht de ontwikkelingen verder af.